HÅLLBARHETSARBETE

För oss på Svenska Handelsfastigheter handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället, att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka.

Vi står bakom Agenda 2030 och gör vad vi kan för att bidra till de globala målen för hållbar utveckling samt De Tio Principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Bland annat deltar vi på nivå signatory i UN global compact och vi har skrivit under Science Based Targets Initiatives(SBTI) commitment letter. Genom SBTI har vi fått vårt övergripande klimatmål om att minska våra utsläpp med 42 % till 2030 vetenskapligt verifierat och godkänt.  

Hållbarhet är en växande del av vår affärsstrategi. Vi är ödmjuka inför att hållbarhetsarbetet är under ständig utveckling och väver aktivt in det i samtliga led av bolagets verksamhet.

Vi är stolta över att 2023 erhållit bäst ESG-rating av Sustainalytics bland nordiska fastighetsbolag, ta gärna del av deras rapport:

 

Våra fokusområden och konkreta åtgärder:

 1. Resurseffektivitet och klimat
 • Vi köper uteslutande 100% fossilfri el från sol, vind och vatten. 
 • Vi arbetar ständigt med att öka energieffektiviteten i fastigheterna genom effektiva drifttider, behovsstyrning och energieffektiviserande investeringar och underhållsåtgärder
 • Samtliga fastigheter analyseras årligen utifrån översvämningsrisk, ras och skred och temperatur. Vi har satt in åtgärder i de fall analysen påvisat en förhöjd risk.
 1. Hållbar stadsutveckling
 • 53% av bolagets handelsplatser är utrustade med laddinfrastruktur för att främja hållbara transporter.
 • I samarbete med Wingårds Arkitekter har bolaget skapat forumet ”Stadskärna 2050” som samlar representanter för det allmänna, akademin och fastighetsägare. Forumet syftar till att i samverkan skapa en vision för tätortens utveckling för att möjliggöra effektivare utvecklingsplaner för ett hållbart samhälle med en cirkulär ekonomi.
 • Ca 56% av fastighetsbeståndet är miljöcertifierat.
 1. Ansvarsfulla affärer
 • Årlig utbildning för medarbetarna inom bolagets uppförandekod ger förutsättningar för en stark affärsetik
 • God bolagsstyrning och förebyggande rutiner minskar risken för oegentligheter
 • Extern visselblåsarfunktion ger möjlighet till konfidentiell rapportering om misstanke om oegentligheter.
 • Vi ställer krav på att våra leverantörer ska följa vår uppförandekod för leverantörer där affärsetik, miljö, arbetsmiljö och sociala villkor omfattas .
 • Om det förekommer osäkerhet på en leverantörs förmåga att följa uppförandekoden tillämpar vi försiktighetsprincipen och väljer en annan sammarbetspartner.

4. Medarbetare

 • Vi ser mångfald som en tillgång och strävar efter att medarbetarna ska spegla samhällsstrukturen. Medarbetare rekryteras efter kompetens och har samma rättigheter och möjligheter oavsett etniskt ursprung, sexuell läggning, livsåskådning, religion, facklig anslutning, funktionsnedsättning, utseende, ålder eller kön. För att säkerställa att könsfördelningen inte blir alltför ojämn har bolaget en riktlinje att spridningen inte ska vara större än 40-60.
 • Årlig utbildning för medarbetarna inom bolagets uppförandekod ger förutsättningar för en stark affärsetik
 • Gender pay gap beräknas årligen i samband med lönerevisionen för att säkerställa att ingen diskrimineras till följd av kön.
 • Bolaget har ett mål om i genomsnitt 5 utbildningsdagar per anställd och år.

Visselblåsning

Svenska Handelsfastigheters långsiktiga framgång bygger på goda relationer, en sund arbetsmiljö och en hög affärsetik.

Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi erbjuder en säker kanal genom WhistleB för anonym rapportering och efterföljande dialog.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

  Kontakt

  För allmänna förfrågningar vänligen skicka mail till
  info@handelsfastigheter.se
  eller ring vår växel på
  tfn 010 10 141 00.

  Vill du föra en konkret dialog eller veta mer om Svenska Handelsfastigheters hållbarhetsarbete, kontakta oss gärna.

  WILMA NORIN
  Hållbarhetssamordnare

  073-067 83 92
  wilma.norin@handelsfastigheter.se