Svenska Handelsfastigheter har genom en tydlig strategi utvecklats till den ledande aktören inom externhandel i Sverige.

Vår affärsidé är att långsiktigt skapa, förädla och förvalta starka handelsplatser i nära samverkan med ledande detaljister. Vi bedriver en aktiv förvaltning och vårt tydliga fokus är externhandel och livsmedel. Idag omfattar fastighetsbeståndet ett värde om ca 15,5 miljarder kronor.

Här hittar du kalendarium, finansiella rapporter, regulatoriska pressmeddelanden och annat av vikt ur ett investerarperspektiv.

Kalendarium

2023-11-13
Delårsrapport Q3 2023

Investerarinformation

2023-08-25
LSTH Svenska Handelsfastigheter Delårsrapport Q2 2023
Delårsrapport Q2 fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

2023-04-28
LSTH Svenska Handelsfastigheter Delårsrapport Q1 2023
Delårsrapport Q1 fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

2023-04-28
LSTH Svenska Handelsfastigheter Års- och Hållbarhetsredovisning 2022
Års- och Hållbarhetsredovisning fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

2023-02-22
LSTH Svenska Handelsfastigheter Bokslutskommuniké 2022
Bokslutskommuniké fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

2022-11-11
LSTH Svenska Handelsfastigheter Delårsrapport Q3 2022
Delårsrapport fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

2022-08-24
LSTH Svenska Handelsfastigheter Delårsrapport Q2 2022
Delårsrapport fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

2022-04-28
LSTH Svenska Handelsfastigheter Delårsrapport Q1 2022
Delårsrapport fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

2022-04-28
LSTH Svenska Handelsfastigheter Hållbarhetsrapport 2021
Bokslutskommuniké fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

2022-04-28
LSTH Svenska Handelsfastigheter Årsredovisning 2021
Bokslutskommuniké fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

Press & Nyheter

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 25 augusti 2023

Se mer

Förenklar strukturen för bolagets egna kapital för fortsatt tillväxt

Regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 15 augusti 2023 Ägarna i Svenska Handelsfastigheter planerar att förenkla strukturen på bolagets egna kapital under första kvartalet 2024. Planen är att ersätta stam- och preferensaktier med ett enda aktieslag samt att möjliggöra och förenkla fortsatt kapitalisering av bolaget. Inom ramen för omstruktureringen kommer bolaget även att lösa ut vissa innehavare av…

Se mer

Finansiering

Svenska Handelsfastigheter finansieras med stam- och preferensaktier, börsnoterade obligationer samt banklån. Utöver grundarnas ägande har bolaget ett antal stabila institutionella kapitalinvesterare som ägare; Fjärde AP-fonden, Kåpan Pensioner och Länsförsäkringar Liv.

Bankfinansiering med lång kapital- och räntebindningstid skapar en stabil portfölj som kan hantera svängningar på fastighets- och finansmarknaden. Hyresgäster inom livsmedel, dagligvaror och lågpris står för cirka 70 procent av hyresintäkterna vilket innebär att merparten av bolagets intäktsflöden kommer från stabila hyresgäster som är relativt konjunkturokänsliga.

Grön obligation

Svenska Handelsfastigheter har etablerat ett MTN-program med en ram om 5 miljarder kronor. Under MTN-programmet har bolaget en grön obligation noterad på Nasdaq Sustainable Bonds List.

 

 

MTN Grundprospekt 2023

MTN Beslut Grundprospekt 2023

 

MTN Grundprospekt

MTN Beslut Grundprospekt

Grön finansiering

Vårt eget ramverk för grön finansiering har av Cicero Shades of Green bekräftats vara i linje med International Capital Markets Association:s Green Bond Principles från 2018. Ramverket innefattar information rörande ”use of proceeds”, ”Selection of eligible green projects and assets”, “management of proceeds” och “impact reporting”.

Green Bond Framework 2023

Green Bond Second Opinion 2023

Green Bond Framework 2020

Green Bond Second opinion 2020

Green Bond Impact report

Bolagshandlingar

Vårt hållbarhetsarbete

För oss handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället, att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. Hållbarhet är en växande del av vår affärsstrategi och vi väver aktivt in det i samtliga led av bolagets verksamhet. 

Hållbarhet

Riskhantering

Vi verkar enbart på den svenska marknaden och påverkas därför av hur den svenska ekonomin utvecklas. Styrelsen har det övergripande ansvaret för riskhantering medan det operativa arbetet är delegerat till vd och ledningsgrupp.

Svenska Handelsfastigheter utsätts löpande för olika risker som kan få betydelse för bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vi arbetar aktivt för att identifiera och hantera de risker och möjligheter som har stor betydelse för verksamheten.

Våra risker är indelade i kategorierna; omvärldsrelaterade risker, risker relaterade till fastighetsutveckling, hållbarhetsrisker, finansiella risker, IT-risker samt skatterisker.

Hållbarhet

Kontakt

För allmänna förfrågningar vänligen skicka mail till
info@handelsfastigheter.se
eller ring vår växel på
tfn 010 10 141 00.

Vill du föra en konkret dialog eller veta mer om Svenska Handelsfastigheters som investering, kontakta oss gärna.

THOMAS HOLM
VD

070 – 943 68 00

thomas.holm@handelsfastigheter.se

 

THOMAS HOLM